Müvekkillerimize etkin dava stratejileri ve kurumsal danışmanlık sunmayı taahhüt ediyoruz.
Müvekkillerimizle verimli çalışma ilişkileri kuruyor ve hizmetlerimizi onların özel ihtiyaçlarına göre şekillendiriyoruz.
energy

Enerji Hukuku & Mevzuatı

Türkiye'de enerji pazarına giren yabancı yatırımcılara ve yurtdışındaki pazarları hedefleyen yerli yatırımcılara danışmanlık yapıyoruz. Enerji Hukuku ve Mevzuatı Ekibimiz, müvekkillerimize yenilenebilir, kömüre dayalı ve nükleer elektrik üretimi ve dağıtımı, doğal gaz ve petrol piyasalarında yer alan malvarlıklarını etkileyen çekişmeli/çekişmesiz tüm konularda rehberlik eder. Mevzuata uygunluk çalışmaları, şebeke ve ara bağlantı sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi, gerek duyulan hallerde durum tespiti ve kurumsal yeniden yapılanma çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de idare mahkemelerde dava takibi gerçekleştiriyor ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) dahil olmak üzere Türk idari organları tarafından düzenlenen bütün konularda avukatlık hizmeti veriyoruz. 

International

Uluslararası Tahkim

Özellikle inşaat, altyapı ve enerji & tabii kaynaklar sektörlerinde bilgi ve tecrübe sahibi ekibimizle hem ticari tahkim hem de yatırım tahkimi davalarında taraf vekilliği yapıyoruz. ICC, LCIA, SCC, ICSID ve UNCITRAL Kuralları başta olmak üzere tüm önemli kurumsal kurallar hakkında bilgi sahibiyiz. Müvekkillerimize uyuşmazlıklarının en etkili ve başarılı bir şekilde çözümleneceği tahkim forumunu seçme konusunda yardımcı oluyoruz. Uyuşmazlık çözümü sonrasında, hakem heyeti kararının iptali ve kararların 1958 tarihli New York Konvansiyonu uyarınca tanınması ve tenfizi gibi yasal süreçlerde müvekkillerimize destek oluyoruz.

Public

Uluslararası Kamu Hukuku

Müvekkillerimize uluslararası kamu hukuku ile ilgili hem çekişmeli hem de çekişmesiz konularda danışmanlık yapıyoruz. Enerji Şartı Anlaşması dahil olmak üzere ikili ve çok taraflı yatırım anlaşmaları kapsamında ICC, SCC, ICSID ve UNCITRAL'de açılan yatırım anlaşması tahkimi davalarında taraf vekilliği yapıyoruz.

 

Müvekkillerimize, büyük ölçekli altyapı ve inşaat projeleri, petrol imtiyazları (Hisse Alım Anlaşmaları dahil), yenilenebilir enerji imtiyazları, açık deniz petrol ve gaz arama ve sınıraşan boru hatları ile ilgili ihtilaflarda yardımcı oluyoruz. Ekibimiz, hukuk seçimi, yargı yetkisi, antlaşmalar hukuku ve antlaşmaların yorumlanması ve devlet sorumluluğu dahil olmak üzere bu tür anlaşmazlıklarda ortaya çıkabilecek uluslararası kamu hukuku konularında uzmanlaşmıştır.

 

Müvekkillerimize ayrıca sınır ötesi finans ve altyapı projeleri hakkında ve uluslararası yatırım kanunu korumasını güvence altına almak için sınır ötesi yatırımlarını yapılandırma konusunda tavsiyelerde bulunuyoruz. Uluslararası kamu hukukunun inşaat, enerji ve altyapı hizmetleri sektörlerindeki sınır ötesi ticari işlemlere etkisi konusunda hukuki mütalaa sunuyoruz.

foreign

Doğrudan Yabancı Yatırım

Yabancı müvekkillerin Türkiye’de başarılı bir şekilde kurulumlarını yapmaya yardımcı oluyoruz. Ayrıca, yabancı pazarları hedefleyen Türk müvekkillerimiz için Pazar ve yerel içerik araştırması yapıyor, ve onlara iş geliştirme ve sözleşme müzakereleri konusunda danışmanlık yapıyoruz. Türkiye ve yurtdışında proje sözleşmelerini, izinlerini ve ruhsatlarını inceliyor, taslağını hazırlıyor ve yasal çerçeveye uygunluklarını denetliyoruz.

Trade

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Müvekkillerimize Türkiye'de sözleşmeler hukuku, şirketler hukuku, lisanslama ve dağıtım anlaşmaları, acente anlaşmaları, ortak girişimler, kurumsal yönetim, hissedar hakları ve ana sözleşme hazırlanması gibi konularda danışmanlık veriyoruz. Pay devir ve temlik sözleşmelerini hazırlıyor ve gözden geçiriyoruz. Müvekkillere, mal ve hizmetlerinin uluslararası ticareti, akreditifler ve teminat senetleri hakkında tavsiyelerde bulunuyoruz.

Tech

Fikri Mülkiyet Hakları & Teknoloji

Yeni fikirler, ürünler ve eserler hakkında hukuki danışmanlık hizmeti veriyor ve müvekkillerimizin fikri mülkiyet haklarına hem Türkiye’de hem de yurtdışında etkin bir yasal koruma kazandırmalarını sağlıyoruz. Teknoloji transferi, lisanslama ve Ar-Ge ile ilgili sözleşmeleri hazırlıyor ve müzakere ediyoruz. Fikri mülkiyet haklarının ihlaline karşı gidilebilecek yollar hakkında danışmanlık veriyor ve müvekkillerimizi hukuk ve ceza mahkemelerinin yanı sıra arabuluculuk ve tahkim süreçlerinde temsil ediyoruz.

Law

İnternet Hukuku ve Bilişim Suçları

İnternet ortamında işlenen suçlar ve kişilik hakları ihlalleri ile bunlara bağlı erişim engeli, içerik kaldırma talepleri, tazminat, hakaret ve iftira davalarına ilişkin olarak müvekkillerimizi adli merciler nezdinde temsil ediyor, erişim ve yer sağlayıcısı niteliğindeki müvekkillerimize yasal yükümlülükleri çerçevesinde hukuki danışmanlık sunuyoruz. Ayrıca bilişim suçları, veri güvenliği ve siber güvenlik hukuku kapsamında ise kurumsal müvekkillerimize sürekli hukuki destek veriyoruz.

Tax

Vergi Hukuku

Müvekkillerimize Türk vergi hukuku uygulamaları kapsamındaki tüm alanlarda hukuki danışmanlık vermenin yanı sıra her türlü vergi ve amme alacağı uyuşmazlıklarında müvekkillerimizi vergi ve idare mahkemeleri nezdinde temsil ediyoruz. Bu kapsamda vergi daireleri ile yazışmaların yürütülmesinden, ilgili idare aleyhinde iptal, menfi tespit ve istirdat davalarının açılması ve takibine kadar her türlü hizmeti sunuyoruz.

Scroll to Top